VEDTÆGTER FOR OVERLUND GYMNASTIKFORENING, HÅNDBOLD
 
§ 1: Foreningens navn og formål
 
Forenings navn er OVERLUND GYMNASTIKFORENING, HÅNDBOLD. Foreningen er fra 22. februar 2006 hjemmehørende i Viborg Kommune.
 
Forenings formål er at udvikle en vågen og sund dansk ungdom. Dette søges opnået ved at dyrke idræt, samt arrangere møder med foredrag og andet sundt ungdomsarbejde.
 
§ 2: Medlemsforhold
 
a. Enhver der vil underordne sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem. Udmeldelse kan se skriftlig til kassereren senest en måned før hvert kvartal. Ingen medlemmer, heller ikke bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for forenings forpligtelser.
 
b. Bestyrelsen har myndighed til at bortvise medlemmer, der ikke underordner sig foreningens vedtægter og nedsætter foreningens omdømme.
 
c. Såfremt et medlem er i restance ned sit kontingent ud over et kvartal kan medlemmet ikke deltage i foreningsaktiviteter. Det gælder både kamp og træning før det det skyldige beløb er indbetalt til kassereren.
 
d. Klubbens spilledragt er rød trøje og hvide beklæder.
 
c. Passive medlemmer kan optages.
 
§ 3: Organisation
 
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Formand og kasserer vælges særskilt, mens øvrige medlemmer vælges under et. Udtræder et medlem i perioden supplerer bestyrelsen sig selv efter eget valg.
 
§ 4. Generalforsamlingen
 
a. Generalforsamlingen er foreningens myndighed.
 
b. Ordinær generalforsamling afholdes i Viborg Kommune inden udgangen af februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.
 
c. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 25 medlemmer stemmeberettigede medlemmer fremsender begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling.
 
d. Stemmeret har aktive medlemmer og ledere. For aktive medlemmer under 18 år har forældre stemmeretten med én stemme pr. medlem. Der er max 2 stemmer pr. husstand.
 
e. Stemmeafgivelse kan kun finde sted ved personligt fremmøde.
 
f. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal og sker ved håndsoprækning, med mindre mindst et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed foretages endnu en afstemning og ved fortsat stemmelighed bortfalder forslaget.
 
g. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før den annoncerede dato.
 
h. For vedtagelse af nye vedtægter eller rettelser og ændringer til bestående vedtægter, kræves at mindst ¼ af de stemme berettigede medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer for forslaget. Vedtages det foreslåede, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal der forelægges en ekstra ordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter en måneds forløb og senest 2 måneder. Efter generalforsamlingen. Stemmer flertallet af de fremmødte herefter for forslaget er det vedtaget.
 

i. Dagsordren for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – evt. fremlæggelse af ny budget.

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

a. valg af formand (2 år) på lige år

b. valg af kasserer (2 år) på ulige år.

c. Valg af øvrige medlemmer ( 2 år) med ca halvdelen hver andet år.

6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

7. Valg af 2 revisorer

8. Eventuelt
 
j. Såfremt kandidater til formandsposten opnår lige mange stemmer, foretages omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.
 
k. Valgbar er enhver. Dog skal flertallet af bestyrelsens medlemmer være myndige. Formanden skal minimum være 20 år.
 
§ 5: Regnskabsår.
 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31 december.
 
§ 6: Bestyrelsens myndighed.
 
a. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i formandens fravær. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af den samlede bestyrelse.
 
b. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
 
c. Bestyrelsen kan foretages en eksklusion af medlemmer jf §2 stk. b og c. En eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling.
 
d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
e. Foreningens revisorer reviderer regnskaberne forud for fremlæggelsen på den ordinære generalforsamling.
 
f. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Overlund-Hallens repræsentantskab.
 
g. Foreningen er medlem af specialforbundene: DHF, JHF og DGI o.s.v. Bestyrelsen repræsenterer foreningen overfor offentlig myndigheder, Viborg Idrætsråd m.fl.
 
§ 7: Foreningens økonomi
 
a. Bestyrelsen varetager foreningens økonomi. Bestyrelsen foranlediger udarbejdet budget. Kassereren orienterer kvartalsvis bestyrelsen om foreningens økonomi.
 
b. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftaler – herunder optage lån i pengeinstitutter – der er bindende for foreningen. Foreningen hæfter alene med sine midler og sin formue.
 
c. Bestyrelsen udpeger ledere og ansætter trænere.
 
d. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
 
§ 8: Opløsning
 

a. For opløsning af foreningen kræves at mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer for opløsningen.

Vedtages det foreslåede, men uden tilstrækkelig tilslutning, skal der forelægges en ekstra ordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 21 dage og senest 1 måned efter generalforsamlingen. Stemmer flertallet af de fremmødte herefter for opløsningen er det vedtaget.
 
b. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue andre klubber med hjemsted i Overlund Hallen.
 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 22. februar 2006.