Revideret 27/2-2008.
 
Vedtægter for Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening.
 
§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
 
Foreningens navn er Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening. Officielt forkortes navnet til B/T. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. 
 
 
§ 2 FORENINGENS FORMÅL.
 
Foreningens formål er at samle unge og ældre til gode og sunde fritidsinteresser. Dette søges opnået ved, at tilbyde deltagelse i
idrætsaktiviteter og andre former for kulturelt arbejde såsom møder, sammenkomster og lignende. 
 
 
§ 3 FORENINGENS MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER.
 
Foreningen er medlem af følgende forbund og organisationer: DIF, JBU, JHF, DGI og Viborg Idrætsråd. Herudover efter behov
ud fra de idrætsgrene, der dyrkes indenfor Foreningen. 
 
 
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
 
Som medlem af foreningen kan optages følgende: 
 
A. Aktive idrætsudøvere, der fremsætter begæring om medlemskab eller som deltager i foreningens aktiviteter, og som opfylder
DIF´s amatørbestemmelser. 
 
B. Passive medlemmer, der udfører aktiv arbejde for foreningen, enten som holdleder, træner eller på anden måde virker til
gavn for foreningen.
 
C. Passive medlemmer, støttemedlemmer, forældre m.v., der interesserer sig for foreningens aktiviteter, og derfor ønsker at
støtte foreningen økonomisk.
 
Det er hovedbestyrelsens vurdering, der ligger til grund for, om et passivt medlem tilhører gruppe B eller C. Det skal fremgå af
foreningens medlemskartotek eller protokol, hvilken medlemsgruppe de enkelte medlemmer tilhører.
 
 
§ 5 UDMELDELSE AF FORENINGEN.
 
Et oprettet medlemskab gælder, indtil faktisk udmeldelse har fundet sted. Udmeldelse bør være skriftlig , men kan dog af
bestyrelsen accepteres på anden måde. Ved udmeldelse kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af betalt kontingent,
ligesom udmeldelse ikke kan accepteres, før kontingent indtil udmeldelsesdato er betalt.
 
 
§ 6 EKSKLUSION AF MEDLEMMER.
 
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder efter påkrav kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere
vedkommende. Genoptagelse af medlemskabet kan ikke finde sted, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I
øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil f.eks at vedkommende udviser dårlig
opførsel, der strider mod Foreningens anseelse og omdømme eller dens ledelse. Eksklusion kræver, at mindst 2/3 af
hovedbestyrelsen stemmer for. Det ekskluderede medlem kan forlange afgørelsen forelagt førstkommende generalforsamling til
dennes afgørelse. Hertil kræves 2/3 af de afgivne stemmer for at eksklusionen stadfæstes. Et ekskluderet medlem kan igen
optages som medlem, når den tidligere ekskluderende instans har godkendt optagelsen efter samme afstemningsregler, der er
gældende for eksklusion.
 
 
§ 7 KONTINGENT.
 
Medlemskontingent for deltagelse i de forskellige idrætsgrene fastsættes af hovedbestyrelsen. Efter forhandling med
vedkommende udvalg, idet der søges opnået et rimeligt forhold mellem forskellige udvalgs kontingent og udgifter.
Hovedbestyrelsen fastsætter opkrævningsperiode og opkrævningsform. Hovedbestyrelsen fastsætter ligeledes kontingent for
passive medlemmer.
 
 
§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 
Generalforsamling har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens
anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og varsles med mindst 8 dages varsel ved
annoncering i mindst et lokalt dag- eller ugeblad.
 
Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
 
1. Valg af ordstyrer.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Indkomne forslag (skal tilstilles et hovedbestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingen).
5. Valg
6. Eventuelt
 
Stemmeret har alle gruppe A og B medlemmer, der er fyldt 15 år.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset fremmøde.
 
Afstemningsmåde bestemmes af ordstyreren, dog kan et enkelt stemmeberettiget medlem forlange skriftlig afstemning.
 
 
§ 9 HOVEDBESTYRELSEN.
 
Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes udadtil ved
underskrift af formanden for hovedbestyrelsen og mindst et yderligere medlem af hovedbestyrelsen. Dog skal dokumenter
vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede hovedbestyrelse efter en
forudgående godkendelse på en generalforsamling. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i
henhold til vedtægterne.
 
Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer, og en sekretær. Hovedbestyrelsen kan besluttet, at ansætte en kasserer
udenfor hovedbestyrelsen, i så tilfælde består hovedbestyrelsen af en formand, en næstformand og en sekretær. Valgene
gælder for 2 år, således, at der på lige årstal vælges 2 medlemmer og på ulige årstal 1 medlem. Bestyrelsen konstituerer sig
selv.
 
Valgbare til hovedbestyrelsen er foreningens gruppe A og B medlemmer, der har opnået den lovbestemte myndighedsalder.
Der vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen. Dette valg gælder for et år og efter samme regler som for valg til
hovedbestyrelsen.
 
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse valg er gældende for 2 år. I tilfælde af indkaldelse af suppleant, er
den først valgte 1. suppleant.
 
 
§ 10 UDVALG.
 
Der nedsættes udvalg til, at forestå foreningens sportslige aktiviteter samt arrangementer i øvrigt. Antal udvalg bestemmes af
foreningens aktiviteter. De enkelte udvalg skal bestå af mindst 2 medlemmer, men kan i øvrigt udvides med flere medlemmer
efter behov. De enkelte udvalg konstituerer sig med følgende: formand og evt. sekretær.
 
Generalforsamlingen bestemmer om udvalgsmedlemmerne:
 
1. Hel eller delvis skal vælges på generalforsamlingen.
2. Skal vælges alternativ suppleres ved afstemning blandt stemmeberettigede medlemmer indenfor vedkommende idrætsgren.
3. Hovedbestyrelsen skal søge udvalget nedsat efter generalforsamlingens afholdelse.
 
Såfremt der ikke kan skaffes medlemmer til et udvalg, er hovedbestyrelsen berettiget til at lukke den pågældende afdeling for
kortere eller længere tid. Afdelingen søges igangsat igen, når der igen viser sig mulighed for, at få udvalget besat.
 
Valgbar som udvalgsmedlem er foreningens A, B og C medlemmer, der er fyldt 15 år.
 
Udvalgene vælges for 1 år.
 
 
§ 11 FORENINGENS LEDELSE.
 
Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Hovedbestyrelsen koordinerer arbejdet mellem de enkelte udvalg, samt
fastsætter retningslinier for de enkelte udvalgs områder.
 
Udvalg: De valgte/nedsatte udvalg sørger for den sportslige afvikling af de aktiviteter, som udvalget har påtaget sig, eller som
udvalget efter aftale med hovedbestyrelsen søger igangsat.
 
Udvalgene arbejder under ansvar overfor hovedbestyrelsen og efter retningslinier, som hovedbestyrelsen har fastlagt.
Udvalgene er pligtige til, at orientere hovedbestyrelsen om alle forhold, som er væsentlige for foreningen, evt. ved, at et
hovedbestyrelsesmedlem deltager i udvalgsmøder.
 
 
§ 12 REGNSKAB.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Hovedkassereren fremlægger på generalforsamlingen foreningens samlede
årsregnskab i revideret stand. Regnskabet skal omhandle samtlige foreningens økonomiske forhold, herunder de enkelte
udvalgs indtægter og udgifter, ligesom væsentlige skyldige og tilgodehavende beløb skal indgå i driftsregnskabet og status.
 
Der udarbejdes en status, der udviser foreningens økonomiske forhold ved regnskabsårets slutning.
 
Den samlede hovedbestyrelse er ansvarlig for foreningens økonomi.
 
 
§ 13 REVISION.
 
Foreningens årsregnskab skal forelægges de valgte revisorer, således, at disse har rimelig tid til at gennemgå regnskabet
kritisk, forinden generalforsamlingen afholdes.
 
Revisorerne kan forlange, at få de oplysninger fremlagt, som de mener kan være relevante for, at kunne vurdere det fremlagte
regnskab. Revisorerne skal kontrollere, at de bogførte beholdninger er tilstede.
 
Foreningens regnskab forsynes med revisorernes påtegning til regnskabet. Den enkelte revisor har til enhver tid adgang til, at
efterse regnskab og beholdninger.
 
 
§ 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde til en sådan, når mindst 1/3
af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller motiveret krav herom til hovedbestyrelsen. Herefter skal generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen. Annoncering og beslutningsevne som
ved ordinær generalforsamling.
 
 
§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER.
 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 
§ 16 FORENINGENS OPLØSNING.
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og
højest 6 ugers mellemrum. På 1. generalforsamling kan 2/3 af de tilstedeværende , stemmeberettigede, medlemmer besluttet
at indkalde til 2. opløsende generalforsamling. Denne skal herefter indvarsles iflg. § 8 og annonceringen skal indeholde
dagsorden, hvor opløsningsbehandlingen skal fremgå. På 2. generalforsamling kræves 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget
for at foreningen er opløst. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens aktiver skal
anvendes. Herunder gælder almindelig stemmeflertal. Foreningens formue skal anvendes til lokalt ungdomsarbejde.
 
 
§ 17 IKKE AKTIV PERIODE.
 
Såfremt foreningen i en periode ikke er aktiv, er den seneste valgte hovedbestyrelse ansvarlig for foreningens aktiver.
 
 
§ 18 PROTOKOL.
 
Ved samtlige møder mellem hovedbestyrelsen og udvalgene skrives referat over samtlige beslutninger og væsentlige drøftelser.
 
 
Bruunshåb, den 27. februar 2008
 
 
Vedtægterne blev dags dato godkendt på foreningens årlige generalforsamling.
 
 
Gert Dalsgaard - dirigent                                    Leo Jacobsen - formand for hovedbestyrelsen